ДЕКЛАРАЦИЯ на ръководството на
“ЕНЕРГИЯ-МАРВАКОВ” ЕООД

Сертификат ИСО 9001:2008 издаден на Енергия Марваков ЕООД

Ръководството, в лицето на Управителя, официално обявява Политиката по качеството, за да бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана от персонала на дружеството.

ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО е насочена към осигуряване качеството на предлаганите и поддържаните електрически генератори в съответствие с изискванията и очакванията на клиентите, при стриктно спазване на действащите законови и нормативни изисквания в България за тези дейности.

В съответствие с така обявената ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО, стратегическите целите по качеството на ръководството са:

  • Непрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, с цел предлагане на продукти, съответстващи на изискванията на клиентите.
  • Осъществяване на активно и ангажирано управление, което да осигури единство на ориентацията и целите на дружеството и вътрешна среда, в която персоналът да бъде приобщен в постигането на целите на организацията.
  • Приобщаване на персонала от всички нива в дружеството към удовлетворяване на изискванията и очакванията на клиентите, чрез непрекъснато информиране, инструктиране и обучение.
  • Управление на дейностите и свързаните с тях ресурси като процеси, което ще осигури подобряване на финансовите резултати на дружеството.
  • Ефективно управление на взаимосвързаните процеси чрез рационално използване на възможностите и квалификацията на персонала, чрез осигуряване на непрекъснати подобрения на предлаганите продукти, на процесите на СУК, на инфраструктурата и чрез осигуряване и поддържане на безопасна, здравословна и отговаряща на законовите изисквания работна среда.
  • Непрекъснато подобряване на постиженията на дружеството чрез прилагане на коригиращи и превантивни действия, произтичащи от анализа на констатираните и на потенциалните несъответствия.
  • Вземане на аргументирани решения на база анализиране и оценяване на данни и информация за процесите, услугите и ефикасността на СУК.
  • Установяване, развиване и усъвършенстване на взаимноизгодни взаимоотношения с одобрените доставчици на стоки и услуги.

За реализиране на Политиката и стратегическите цели по качеството като Управител на “ЕНЕРГИЯ-МАРВАКОВ” ЕООД ДЕКЛАРИРАМ

Личната си ангажираност за осигуряване на необходимите финансови, материални и човешки ресурси за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за управление на качеството по изискванията на международния стандарт за управление на качеството ISO 9001:2008.

Дата: 07.10.2014 г.

УПРАВИТЕЛ: Георги Марваков