Новини

„ЕНЕРГИЯ-МАРВАКОВ“ ЕООД започна изпълнение на проект по процедура BG16RFOP002-6.002  “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Дата: 19.09.2022 г.

На 16.09.2022 г. „ЕНЕРГИЯ-МАРВАКОВ“ ЕООД подписа административен договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-6.002 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“, финансирана от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”.

В проект BG16RFOP002-6.002-0688-C01 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ е предвидено закупуване на системи за оползотворяване на отпадна топлина, генерирана при производството на сгъстен въздух, с цел подобряване на енергийната ефективност на „ЕНЕРГИЯ-МАРВАКОВ“ ЕООД.

Периодът на изпълнение на проекта е 10 месеца.

Проектът е на стойност 241 500,00 лв., от които 120 750,00 лв. са финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 120 750,00 лв. съфинансиране от „ЕНЕРГИЯ-МАРВАКОВ“ ЕООД.